Projecte educatiu

 

COM SOM?

Ens definim com una llar d’infants pública, catalana, activa, integradora, pluralista, participativa, de convivència i respectuosa amb l’entorn social i natural.

Ens proposem uns objectius finals perquè els alumnes siguin autònoms, respectuosos, capaços de compartir amb els altres, i de valorar positivament el coneixement d’ells mateixos i també d’adquisició d’aquells hàbits i capacitats que els obriran la convivència amb l’entorn, tot respectant el ritme de cada infant i les seves característiques i diferències individuals. En altres paraules, pretenem un desenvolupament harmònic i integral de cada nen.

Acollim nens amb edats compreses entres els 8 mesos i fins als 3 anys.

L’objectiu principal del nostre projecte educatiu és oferir als nostres alumnes una altra casa educativa, on puguin desenvolupar la seva personalitat. Per això està plantejat, des del seu inici, com un projecte educatiu integrador.

Els ensenyem a ser independents i sociables. Facilitem el procés d’autonomia i contribuïm a cobrir les necessitats bàsiques de l’infant tan pel que fa a les dimensions biològica, psicològica i social.

La nostra metodologia es basa en el constructivisme i en la idea d’aprenentatge significatiu, segons la qual l’infant aprèn a partir de la pròpia elaboració, comptant amb el propi bagatge. Aquest procés de construcció personal no el realitza en solitari, sinó en interacció amb els altres, que l’ajuden, el recolzen, l’estimulen i li faciliten els recursos necessaris per tal que aprengui.

Perquè un aprenentatge sigui significatiu cal que aquest tingui “sentit” per a l’infant, és a dir, que connecti amb els seus interessos i que li permeti incorporar habilitats a partir de les quals pugui abordar la resolució d’una tasca que ell mateix s’ha proposat.

Treballem a partir de l’estimulació amb activitats coherents i programades. Els infants d’aquesta edat manifesten la seva activitat mitjançant el joc. Així doncs, partirem d’aquest recurs didàctic per tal de captar la seva atenció i motivar-los. Partirem dels interessos i necessitats individuals, adaptant el procés d’ensenyament – aprenentatge a cada alumne.

La llengua vehicular d’aprenentatge a la nostra llar és el català.

En resum, els nostres principis metodològics es resumeixen en:

· Participació de la família.
· Individualització del procés d’aprenentatge.
· Aprenentatge significatiu i funcional.
· Joc i activitats per racons. Treball per projectes i cooperatiu. Experimentació i centres d’interès.
· Globalitat i desenvolupament integral.
· Creació d’un clima de seguretat i confiança per fomentar l’autonomia de cada infant.

 

El nostre decàleg de qualitat

1

1

Projecte Educatiu Llar d’infants Rodamons  

2

2

Creació d’un clima de protecció i afecte

3

3

Salut, prevenció, higiene i seguretat

4

4

Formació dels equips educatius

5

5

Organització de l’espai i els materials

6

6

Serveis d’ajut i flexibilitat d’horaris

7

7

Transparència i comunicació amb Ensenyament

8

8

Comunicació i participació de les famílies

9

9

Pràctiques de nutrició

10

10

Gestió professional